Warunki udostępniania zdjęć

Dziękujemy za zapoznanie się z warunkami korzystania z Twoich zdjęć i obrazów przez firmę Tentsile. Te warunki będziemy nazywać „Warunkami”. Pełne Warunki przedstawiono poniżej. Jednak upewnij się, że przeczytałeś całą sprawę, zanim się na to zgodzisz.

WARUNKI

Przesyłając nam zdjęcie lub w inny sposób wyrażając zgodę na wykorzystanie przez nas fotografii zgodnie z niniejszymi Warunkami, zgadzasz się, że przeczytałeś i w pełni rozumiesz niniejsze Warunki oraz będziesz ich przestrzegać w całości.

PRAWA AUTORSKIE
Nie dawaj nam zdjęć, których nie zrobiłeś sam lub nie masz pozwolenia, aby nam dać. Oświadczasz i gwarantujesz, że sam zrobiłeś zdjęcie i jesteś właścicielem praw autorskich do zdjęcia lub otrzymałeś wyraźną zgodę właściciela praw autorskich na wykorzystanie i udostępnienie zdjęcia zgodnie z niniejszymi Warunkami.

  ZEZWOLENIE NA ZDJĘCIE KAŻDEJ OSOBY
  Upewnij się, że masz pozwolenie na zrobienie zdjęcia wszystkim osobom pojawiającym się na zdjęciu i masz ich zgodę na wykorzystanie przez nas ich wizerunku i nazwiska. Jeśli jakiekolwiek przedstawione na zdjęciu osoby są niepełnoletnie, musisz uzyskać wyraźną zgodę ich rodzica lub opiekuna prawnego na wykorzystanie przez nas ich wizerunku i nazwiska. Oświadczasz i gwarantujesz, że masz wyraźną zgodę każdej osoby pojawiającej się na zdjęciu (oraz ich rodzica lub opiekuna, jeśli ma to zastosowanie) na fotografowanie oraz wykorzystywanie i udostępnianie zdjęcia i ich nazwisk przez Tentsile zgodnie z niniejszymi Warunkami. Przed uzyskaniem ich zgody i udostępnieniem nam zdjęcia wyślij im kopię lub link do niniejszych Warunków.

  KORZYSTANIE Z FOTOGRAFII I TREŚCI PRZEZ FIRMĘ TENTSILE

  Zachowujesz wszystkie swoje prawa własności do wszelkich zdjęć lub innych treści, ale udzielasz nam zgody na wykorzystanie fotografii zgodnie z naszymi ustaleniami. Przesyłając lub w inny sposób wyrażając zgodę na wykorzystanie przez nas zdjęcia lub innych treści, w tym między innymi podpisów zdjęć, swojego imienia i nazwiska oraz nazwisk osób występujących w treści (łącznie „Treść”), udzielasz nam na całym świecie, nieograniczone, wolne od opłat, nieodwołalne, podlegające podlicencjonowaniu prawo do (a) publikowania, publicznego wyświetlania i wykonywania, modyfikowania, edytowania, zmieniania i innego wykorzystywania Treści w całości lub w części, bez dalszej zgody, przeglądu lub udziału z Twojej strony , w jakimkolwiek celu na całym świecie (w tym komercyjnym i promocyjnym) na jakimkolwiek nośniku lub formacie, który już istnieje lub zostanie utworzony w przyszłości, w tym między innymi materiały drukowane lub nagrane, strony internetowe i platformy mediów społecznościowych; oraz (b) używać Twojego imienia i nazwiska, komentarza i innych informacji o Tobie w związku z Treścią. Zastrzegamy sobie prawo do używania, nieużywania lub zaprzestania korzystania z Treści według własnego uznania w dowolnym momencie. 

  PRZESYŁANE TREŚCI

  Zgadzasz się nie przesyłać żadnych Treści, które:

  • Narusza wszelkie prawa własności intelektualnej jakiejkolwiek innej osoby lub strony trzeciej, w tym między innymi prawa autorskie i znak towarowy.
  • Zniesławia lub narusza prawa do prywatności lub reklamy jakiejkolwiek osoby, żyjącej lub zmarłej, lub narusza prawa osobiste, majątkowe lub inne prawa osób lub osób trzecich.
  • Są nieodpowiednie, jednoznacznie seksualne, napastliwe, obraźliwe, szkodliwe, agresywne lub w jakikolwiek inny sposób budzące zastrzeżenia lub obraźliwe.
  • Zawiera wirusy, robaki, uszkodzone pliki lub inne formy złośliwego kodu lub treści, które mogą uszkodzić witrynę internetową lub komputer.
  • Narusza jakiekolwiek prawo, ustawę, zarządzenie lub rozporządzenie

  ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW, ZRZECZENIE SIĘ I ODSZKODOWANIE

  Jeśli nie zgadzasz się z nami lub uważasz, że jakakolwiek treść została wykorzystana bez Twojej zgody lub z naruszeniem Twoich praw, daj nam znać, abyśmy mogli spróbować rozwiązać ten problem. Możesz skontaktować się z nami pod adresem info@tentsile.com.

  Użytkownik nieodwołalnie zrzeka się wszelkich praw i zgadza się zwolnić Tentsile z wszelkich roszczeń, kosztów, wydatków, szkód, przyczyn działań i / lub zobowiązań dowolnego rodzaju, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, znanych lub nieznanych, przewidywanych lub nieprzewidzianych, wynikające z Treści lub z nią związane, w tym między innymi zniesławienie; naruszenie prawa do prywatności lub dobrego imienia; naruszenie lub jakiekolwiek prawa moralne lub prawa autorskie; obrażenia ciała, uszkodzenie mienia lub inne podobne sprawy. Ponadto zgadzasz się zabezpieczyć, chronić i chronić Tentsile przed wszelkimi roszczeniami lub podstawami działań związanych z naruszeniem któregokolwiek z niniejszych Warunków.

  WYKONALNOŚĆ

  Jeśli którekolwiek postanowienie niniejszych Warunków zostanie uznane za nieważne, niezgodne z prawem lub w inny sposób niewykonalne, wówczas postanowienie to zostanie ograniczone lub wyeliminowane w niezbędnym minimalnym zakresie, a pozostałe postanowienia niniejszych Warunków pozostaną w pełnej mocy.

  OKREŚLENIE

  Kiedy odnosimy się do „Tentsile”, „nas”, „nasz” lub „my” w niniejszych Warunkach, mamy na myśli Tentsile Ltd, LLC i jej spółki nadrzędne, stowarzyszone, zależne, następców, sublicencjobiorców i cesjonariuszy.

  Kontakt

  Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszej polityki prywatności lub jakiejkolwiek innej sprawy, skontaktuj się z nami pod adresem info@tentsile.com.

  Data wejścia w życie: Lipiec 24, 2020